Trường THCS Đại Sơn Đô Lương. Thiết kế Website 0989662498

http://thcsdaison.doluong.edu.vn


Kế hoạch viết Sáng kiến kinh nghiệm

Kế hoạch viết Sáng kiến kinh nghiệm
      UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T ẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                            
   

           Số:         /KH-PGD&ĐT                                   Đô Lương, ngày       tháng 3  năm 2021  
 V/v xét SKKN năm học 2020-2021  
 
                Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học,THCS.  
             
        Thực  hiện  Kế  hoạch  số:  440/  KH-PGD&ĐT  ngày  08/10/2020  của  Phòng  
Giáo dục và Đào tạo Đô Lương về công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết sáng kiến  
kinh nghiệm  (SKKN) năm học 2020 - 2021,  Công văn số 2182/SGD&ĐT-GDTX-
GDCN ngày 15/10/2020 của Sở GD&ĐT Nghệ An về Hướng dẫn hoạt động sáng  
kiến,  ngay từ đầu năm học, các trường đã cho CB, GV, NV lựa chọn và đăng ký đề  
tài SKKN và đang từng bước hoàn chỉnh. Nhằm thực hiện đúng các quy trình, lựa  
chọn, công nhận được SKKN có chất lượng, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn  
kế hoạch xét chọn SKKN tại Hội đồng khoa học cấp trường và cấp huyện, năm học  
2020 - 2021 cụ thể như sau:  
        I. Thời gian và quy trình xét SKKN  
        1. Tại Hội đồng khoa học cấp trường  
        -  Các nhà trường đối chiếu với đăng ký đầu năm của CB, GV, NV  để nhắc  
nhở động, viên cá nhân chỉnh sửa Đề cương và hoàn thành SKKN có chất lượng.  
        - Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp trường phân công nhiệm vụ cho các thành  
viên rà soát, đối chiếu phát hiện những trường hợp có nội dung đề tài giống nhau  
hoặc lấy  lại SK đã được công nhận trước đó....,  chịu trách nhiệm trước Chủ tịch  
Hội đồng cấp huyện về tính trung thực các đề tài của CBQL, GV, NV trường mình.  
        -  Từ  05/4 đến  10/4/2021: Xét chọn SKKN ở Hội đồng khoa học cấp trường  
để công nhận SKKN cấp trường cho năm học 2020-2021. Chủ tịch Hội đồng chấm  
SKKN là Hiệu trường và các thành viên là Tổ trưởng và cốt cán chuyên môn liên  
quan. Hội đồng có trách nhiệm chấm ban hành Quyết định công nhận.  
        - Hội đồng khoa học cấp trường đề xuất các sáng kiến có chất lượng tốt nhất  
để trình lên xét tại Hội đồng sáng kiến cấp huyện, qua Phòng GD&ĐT, trước ngày  
14/4/2021  
        - Hồ sơ gồm có:  
        + Quyết định công nhận SKKK của đơn vị.  
        + Tờ trình đề nghị xét SK cấp huyện kèm danh sách SK của đơn vị.  
        + Bản SKKN (mối sáng kiến nạp 01 bản)  
        * Lưu ý: SKKN được đóng thành 2 bìa ở mặt trước, trong đó bìa 1 (bìa cứng  
ngoài cùng) chỉ ghi Tên đề tài, môn (nhóm môn, lĩnh vực), năm thực hiện ngoài ra  
không ghi gì thêm. Bìa 2 là bản mềm bằng giấy A4 phải ghi rõ theo thứ tự sau: Tên  
đơn vị chủ quản, tên trường, tên đề tài, môn, tên tác giả, đơn vị công tác, năm thực  
hiện.  
        2. Tại Hội đồng khoa học cấp huyện  
        Từ  ngày 20/4/2021,  chấm  các vòng  ở huyện và hoàn chỉnh những SKKN đạt  
kết quả cao gửi dự thi ở tỉnh.  
        II. Quy định về hình thức, thể thức văn bản  
        SKKN được đánh máy vi tính in trên khổ giấy A4; font Unicode, kiểu chữ  
Times  New Roman, cỡ  chữ  14, định  lề  trên  2cm, dưới  2cm,  lề  trái 3cm,  lề  phải 
15cm, dãn dòng đặt ở chế độ Exactly 17pt, xuống dòng đặt chế độ Before  
6pt, After 3pt. Số trang được đánh ở giữa của lề trên; trang trí khoa học, đóng bìa  
cẩn thận.  

        III. Quyền lợi của tập thể và cá nhân  
        - Đối với tập thể: Đây là một tiêu chí để đánh giá công tác xây dựng đội ngũ  
của các nhà trường.  

        - Đối với cá nhân: Những giáo viên có SKKN được Hội đồng khoa học huyện  
xếp loại A, B  được hưởng các quyền lợi theo quy định;  là căn cứ để Hiệu trưởng  
nhà trường đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân.  
         * Lưu ý chế độ bảo lưu và công nhận tương đương:  

        - Những SKKN  được công nhận cấp tỉnh  các năm 2019  và  2020  (theo các  
QĐ  số  448 ngày 20/02/2021 và QĐ số  458 ngày 23/02/2021  của UBND tỉnh)  và  
SKKN đạt loại xuất sắc được UBND huyện chọn dự xét SKKN cấp tỉnh năm 2020  
có giá trị để các xét danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 cho cá nhân.  
        - Những giáo viên trực tiếp hướng dẫn học sinh thi Sáng tạo KHKT dành cho  
học sinh trung học  năm học 2020  -  2021  (Dành cho GV THCS)  được xếp giải ở  
tỉnh: cá nhân làm một bản tóm tắt về quá trình hướng dẫn học sinh làm sản phẩm và  
nội dung sản phẩm, có xác nhận của lãnh đạo nhà trường, nạp về Hội đồng xét sáng  
kiến cấp huyện để xét công nhận tương đương với SKKN loại A cấp huyện.  
        IV. Kinh phí  
        Kinh phí xét chọn ở trường: trích từ nguồn kinh phí của trường theo quy định.  
        Kinh phí xét chọn ở huyện: trích từ nguồn kinh phí của Phòng  GD&ĐT  theo  
quy định.  
     
        Trên đây là Kế hoạch xét SKKN năm học 2020 - 2021, tại Hội đồng khoa học  
cấp trường và cấp huyện, yêu cầu Hiệu trưởng các trường quán triệt và tổ chức thực  
hiện.  
       
     Nơi nhận :                                                                        TRƯỞNG PHÒNG  
        - Lãnh đạo, CV PGD&ĐT;                                
        - Các trường MN,TH, THCS;  
        - Lưu: VT.                                                          
 
                                                   
 
                                                                                                 Nguyễn Tất Tây                              

 
 

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Đô Lương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây